آزمون رگرسیون چیست؟

Regression - آزمون رگرسیون

آزمون رگرسیون، یک روش آماری قدرتمند است که به شما امکان می‌دهد رابطه بین دو یا چند متغیر مورد نظر را بررسی کنید. آزمون رگرسیون، یکی از سر فصل‌های دوره spss است.

در حالی که انواع مختلفی آزمون رگرسیون وجود دارد، اما همه‌ی آن‌ها تاثیر یک یا چند متغیر مستقل را بر یک متغیر وابسته بررسی می‌کنند.

تحلیل رگرسیون

در دوره spss  می آموزید که آزمون رگرسیون، یک روش قابل اعتماد برای شناسایی متغیر‌هایی است که بر موضوع مورد نظر، تاثیر می‌گذارد. روند انجام یک رگرسیون به شما امکان می‌دهد با اطمینان تعیین کننده ترین عوامل را مشخص کنید، تا بتوانید نتیجه بگیرید که کدام عوامل را می‌توان نادیده گرفت و چگونه این عوامل بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند.

پیشنهاد میکنم بخش تهیه یک مقاله تحلیل آماری با spss را بخوانید.

برای درک کامل آزمون رگرسیون، باید ابتدا اصطلاحات متغیر مستقل و متغیر وابسته را درک کنید. همه‌ی این موارد در دوره spss به طور جامع، آموزش داده می‌شود.

اگر میخواهید دانش خود را در زمینه‌ی آزمون رگرسیون افزایش دهید، به بخش آموزش نرم‌افزارهای تحلیل آماری و دوره spss مراجعه کرده و سر فصل‌ها را ببینید.

آزمون همبستگی

آزمون همبستگی یک روش ارزیابی آماری است که برای بررسی قدرت رابطه بین دو متغیر پیوسته‌ی اندازه‌گیری شده (مانند قد و وزن) استفاده می‌شود. این نوع خاص از تجزیه و تحلیل زمانی مفید است که یک محقق میخواهد تعیین کند که آیا ارتباط بین متغیرها ممکن است یا خیر. اغلب به اشتباه تصور می‌شود که آزمون همبستگی علت و معلول را تعیین می‌کند؛ اما این چنین نیست، زیرا متغیر‌های دیگری که در تحقیق حضور ندارند ممکن است بر نتایج تاثیر بگذارد.

ازمون رگرسیون

در دوره spss خواهید آموخت که اگر همبستگی بین دو متغیر وجود داشته باشد بدین معنی است که وقتی یک تغییر سیستماتیک در یکی از متغیر‌ها ایجاد شود، در متغیر دیگر نیز تغییر سیستماتیک ایجاد می‌شود؛ متغیر‌ها در طی یک دوره زمانی خاص تغییر می‌کنند. اگر همبستگی پیدا شود، بسته به مقادیر عددی اندازه‌گیری شده، همبستگی می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

همبستگی مثبت زمانی وجود دارد که یک متغیر به طور همزمان با دیگری افزایش می‌یابد، یعنی مقادیر عددی بالای یک متغیر مرتبط با مقادیر عددی بالای متغیر دیگر است.

همبستگی منفی زمانی وجود دارد، که یک متغیر با افزایش دیگری، کاهش می‌یابد، یعنی مقادیر عددی بالای یک متغیر مرتبط با مقادیر پایین عددی متغیر دیگر است.

در دوره spss همچنین با ضریب پیرسون، آشنا خواهید شد. ضریب پیرسون، اندازه ی همبستگی است و در محدوده (بسته به همبستگی) بین -۱ و -۱ تغییر می‌کند.

۱+ نشان دهنده‌ی قوی‌ترین همبستگی مثبت ممکن است، و ۱- نشان دهنده‌ی قوی‌ترین همبستگی منفی ممکن است.

بنابراین هر چه ضریب به هر یک از دو عدد نزدیک‌تر باشد، همبستگی قوی‌تری بین داده‌ها را نشان می‌دهد. در این مقیاس، ۰ نشان می‌دهد که هیچ همبستگی وجود ندارد، از این رو، مقادیر نزدیک به صفر، همبستگی ضعیف‌تری دارند.

رگرسیون امارگیرها

در یک دوره spss جامع، می‌آموزید که اگر رابطه بین دو مجموعه‌ی عددی از داده‌ها، مثبت یا منفی باشد، ضریب تولید شده می‌تواند امکان پیش‌بینی روند‌های آینده‌ی بین دو متغیر را بدهد. با این حال، باید به یاد داشته باشید که نمی‌توانید ۱۰۰٪ مطمئن باشید که پیش‌بینی شما صحیح خواهد بود زیرا همبستگی، علت یا معلول را تعیین نمی‌کند.

برای کسب دانش و مهارت بیشتر در زمینه‌ی آزمون رگرسیون، به بخش دوره spss مراجعه کنید و سر فصل‌های را ببینید.

افزودن یک دیدگاه