آزمون کلموگروف

آزمون کلموگروف- اسمیرنوف (K-S)

استفاده از آزمون‌های ناپارامتری به پژوهشگر کمک می کند تا هنگامی که خصوصیات جامعه هدف ناشناخته باشد یا هیچ پیش فرض در مورد آنها وجود ندارد، به آزمون فرضیات تحقیق خود بپردازد و نتایج مناسبی را به دست‌آورد. یکی از آزمون‌های ناپارامتری، آزمون کلموگروف‌ – اسمیرنوف است که برای مقایسه توزیع نمونه مشاهده شده و توزیع نظری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمون به دو صورت یک نمونه‌ای و دو نمونه‌ای قابل اجرا است.

آزمون یک نمونه‌ای K-S

این آزمون تابع توزیع تجمعی یک متغیر را با توزیع مشخصی (مثلا توزیع نرمال) مقایسه می کند. بنابراین مثلا برای آزمون نرمال بودن، فرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر است:

Ho  : توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروی می کند.

H1 : توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروی نمی کند.

 

کلمات کلیدی : آزمون کلموگروف- اسمیرنوف – تحلیل