تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد‌‌‌‌‌مالی با نقش میانجی سکوت سازمانی

پرسشنامه-و-آزمون-ها-و-پکیج-های-درمانی-آموزشی-روانشناسی-و-مدیریت
  1. احتراماً پرسشنامه حاضر در جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ” تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش میانجی سکوت سازمانی ، در چهار بخش طراحی شده است.

در جوامع دانش محور کنونی نقش و اهمیت بازده سرمایه فکری و اجتماعی به کار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه مالی به کار گرفته شده است؛ هدف تحقیق حاضر؛ بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش بوده است؛ روش تحقیق حاضر گزینه ایست است که به روش پیمایش به گردآوری اطلاعات مبادرت شده است و ؛ جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است؛ نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داده است که سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش تاثیر مثبت و معناداری در شرکت کاستل نوش (کاله) داشته است.

[email-download-link namefield=”YES” id=”6″]

افزودن یک دیدگاه