تاثیر مدیریت سود بر شهرت شرکت: شواهدی از شرکت های خانوادگی
چکیده
مقدمه: مسئله مالکیت خانوادگی به عنوان مکانیزم کنترل داخلی مدیریت سود مطرح می¬شود، زیرا ارزش¬ها، اهداف و انگیزه¬ها می¬توانند به طور قابل توجهی بین شرکت¬های خانوادگی و غیر خانوادگی متفاوت باشند.
هدف: تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مدیریت سود بر شهرت شرکت در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی می پردازد.
روش تحقیق: نمونه آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل ۱۲۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ می باشد. داده های مورد نظر جمع آوری و در فایل اکسل طبقه بندی گردید. همچنین آزمون فرضیه ها از رگرسیون با استفاده از نرم افزار Spss18 انجام شد.
یافته ها: نشان دهنده تاثیر منفی انواع مدل های مدیریت سود بر شهرت و تصویر شرکت است. به عبارتی اقدامات مدیریت سود تاثیر منفی بر شهرت شرکت دارند. همچنین با توجه به تأثیر مالکیت خانوادگی بر شهرت شرکت، متغیر ساختگی ما رابطه بین حضور سهامداران خانوادگی در ساختار مالکیت و شهرت شرکت را منفی و غیر معنادار نشان می دهد.
کلید واژه: مالکیت خانوادگی، شهرت شرکت، مدیریت سود بر اساس اقلام تعهدی، مدیریت سود واقعی

افزایش ناگهانی رسوایی حسابداری در سال¬های اخیر همراه با پرونده¬های فساد همیشگی، تحریف حساب¬ها، بودجه غیر قانونی، حسابداری خلاق و بسیاری از مسائل دیگر، باعث می شود به دنبال تجزیه و تحلیل شیوه¬های اختیاری بود، که در این مورد مدیریت سود مطرح می گردد و به معنای “هر عملی است که توسط مدیران شرکت دانسته و عمداً برای اهداف فرصت طلب و یا اطلاعاتی انجام می¬شود تا نتایج حسابداری را گزارش کنند که با آنچه که واقعاً به دست آمده است، برابر نیست” (گارسیا – اسما و همکاران، ۲۰۰۵: ۲). زهرا و همکاران (۲۰۰۵)، بیان کرد پیامدهای رفتارهای اختیاری بر سرمایه¬گذاران، کارکنان، مشتریان تأثیر می¬گذارد، و در نهایت در شهرت شرکت و به تبع آن ارزش بازار منعکس می¬شود. در شرکت های خانوادگی ممکن است به دلیل ساختار مالکیت خاص این شرکت ها، حفظ منافع خانواده بر حفظ منافع سهامداران جزء ارجحیت یابد، در نتیجه به دلیل اینکه سهامداران جزء کمتر به اطلاعات مهم و اساسی شرکت دسترسی دارند، همواره این خطر احساس می شود که منافع این گروه در معرض خطر به خصوص در بلند مدت قرار گیرد (عبدالمحمدی ، ۲۰۱۰). ساختار مالکیت شرکت ها می تواند بسیار متنوع باشد و طیف وسیعی از سهامداران حقیقی و حقوقی می توانند در این ساختار ایفای نقش کنند. حضور سهامداران حقیقی از یک خانواده یا فامیل با در اختیار داشتن درصد بالای سهام و یا حضور آن ها در هیأت مدیره به نوعی خانوادگی بودن مالکیت شرکت را نشان می دهد (اندرسون ، ۲۰۰۳). در شرکت های خانوادگی به علت وجود سهامدار عمده حقیقی و یا وجود اعضای خانواده در هیأت مدیره، ممکن است سایر سهامداران این گمان را داشته باشند که منافع خانواده، به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان تصمیم گیری برای شرکت، بر منافع سایر سهامداران در اولویت قرار گیرد. طبق تئوری حسابداری (هندرسون و وان بردا ، ۱۹۹۳) هدف اصلی گزارشگری سود، فراهم آوردن اطلاعات سودمند برای اشخاصی است که بیشترین علاقه را به گزارشات مالی دارند. با فرض اینکه مدیریت، به منافع شخصی خویش می اندیشد، مدیران ممکن است سود حسابداری را دستکاری، یا به زبانی دیگر سود را مدیریت نمایند، تا بیشترین منافع را بدست آورند. نقش مهم «سود» به عنوان شاخصی مناسب در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاران و این امر که مدیران این توانایی را دارند که با دستکاری سود اطلاعات گمراه کننده ای، در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات قرار دهند، و وجود مقوله مدیریت سود به عنوان ابزاری برای دستکاری سود توسط مدیران نیاز به توجه بیشتر به ساختار مالکیت شرکت ها و تحلیل بیشتر اطلاعات ارایه شده توسط آنها را نشان می دهد(دونالدسون و پرستون ، ۱۹۹۵). پس از معرفی مدل های جونز (۱۹۹۱) و رویچادوری (۲۰۰۶)، مدیریت سود بطرز گسترده‌ای بعنوان یک خصیصۀ مهم کیفیت گزارشگری مالی به رسمیت شناخته شده است (کوئن و همکاران ، ۲۰۰۸؛ کیم و همکاران ، ۲۰۱۲؛ لیوز و همکاران ، ۲۰۰۳؛ لین و شِن ، ۲۰۱۵؛ زنگ ، ۲۰۱۲). در پیشینه‌ی پژوهشی دو نوع عمده از مدیریت سود را بر شمرده‌اند: AEM و REM . مدل AEM تنها روش های حسابداری را با توجه به معامله های فرض شده تغییر می‌دهد و صرفاً بر زمان‌بندی شناسایی سود تأثیر می‌گذارد. روش AEM در بلندمدت تأثیری بر مجموع سود ندارد و لذا باید عمدتاً بطور غیرمستقیم و از طریق هزینه‌ی سرمایه یا ریسک بر روی ارزش شرکت تأثیر بگذارد (مینگ ژه لیو و همکاران ، ۲۰۱۷). عبدالمحمدی (۲۰۱۰) بیان کرد شرکت های خانوادگی نسبت به شرکت های غیرخانوادگی هموار سازی سود بیشتری انجام می دهند، همچنین شرکت های خانوادگی با اهرم مالی بالا از تمایل بیشتری برای انجام مدیریت سود نسبت به شرکت های غیرخانوادگی با اهرم مالی بالا برخوردارند. هدف این پژوهش بر تجزیه و تحلیل عواقب شیوه-های مدیریت سود بر شهرت شرکت تمرکز می¬کند، زیرا این اقدامات اختیاری می¬توانند بر ارزش شرکت¬ها، روابط ذینفعان آنها، شهرت و تصویر شرکت تأثیر بگذارند (فمبرون و همکاران، ۲۰۰۰؛ رویچودهاری ، ۲۰۰۶). تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مدیریت سود بر شهرت شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی متمرکز است. انتظار می رود استفاده کنندگان از صورت های مالی و مراجع مربوطه از نتایج تحقیق بهره بگیرند.</h4>