تحلیل پرسشنامه با spss

تحلیل آماری پایان نامه حسابداری

تحلیل پرسشنامه با spss

هر چند هم اکنون در اغلب واحدهای دانشگاهی بر تحلیل داده های پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزارهایی نظیر لیزرل تاکید می شود اما باز هم نرم افزار قدرتمند spss مورد توجه دانشجویان است. ترجیح ما هم همین نرم افزار بوده و توصیه داریم روش پایان نامه خود را برمبنای همین نرم افزار قرار دهید. سادگی کار با نرم افزار spss موجب می شود خروجی آن را به راحتی درک کنید.

کار با متغیرها در اس پی اس اس تحلیل پرسشنامه با آن را ساده تر کرده است.

در ادامه نمونه مقاله ای که با نرم افزار مذکور پرسشنامه ها را تحلیل کرده اند به صورت چکیده مقاله آمده است.

چکیده مقاله : بررسی رابطه تعهد سازمانی با کارایی کارکنان

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه دو متغییر تعهد سازمانی و کارایی کارکنان می باشد. روش تحقیق توصیفی – همبستگی بوده و جامعه آماری آن، کارکنان شرکت آهن و فولاد ارفع سهامی عام دفتر مرکزی تهران به تعداد 29 نفر می باشد. تعداد 11 نفر  خانم که 20 تا 30 سال 5 نفر، 30  تا 40  سال 4 نفر و 2 نفر 40 تا 50 سال بوده اند. 18 نفر آقا که 2 نفر آنان 20 تا 30 سال، 30 تا 40 سال 4 نفر، 40 تا 50 سال 9 نفر و مابقی 50 تا 60 سال سن داشته اند. سطح تحصیلات خانم ها از دیپلم تا کارشناسی ارشد و سطح تحصیلات آقایان نیز همچنین. بعد از جمع آوری اطلاعات توصیفی و مفهومی متغییرهای تحقیق از مقالات پژوهشی معتبر، جهت رسیدن به اهداف مورد نظر از روش توزیع پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه ها یکی مرتبط با تعهدسازمانی بود که پرسشنامه پورتر استفاده شد و دیگری پرسشنامه کارایی کارکنان بود. تجزیه و تحلیل داده از روش آمار توصیفی فریدمن استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که، سطح معنی داری 0/001 بوده و لذا، : بین تعهد سازمانی و کارایی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد

یکی از خدمات ما برای دانشجویان سراسر ایران عزیز تحلیل پرسشنامه با spss است.

Did You Like Our Works?

Here is your content of the callout box lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

X