No Post found
No Post found
No Post found
No Post found
No Post found
No Post found
novinelc elsevier
استفاده از مدل های B-B-M-Score و داده کاوی برای شناسایی تقلب مالی
ادامه مطلب
یک مدل ازنمونه بلوغ تحقیق : یک مطالعه نقشه برداری سیستماتیک
ادامه مطلب
مقالات اقتصادی
پیش بینی بازار سهام در درازمدت براساس متمرکز کردن قوانین تنظیم شده
ادامه مطلب
No Post found
No Post found
No Post found