مقالات تحلیل شده رشته مدیریت و حسابداری

مقاله دانشجویی مدیریت تاثیر شاخص های برند بر وفاداری مشتریان

مقالات تحلیل شده رشته مدیریت و حسابداری

آرشیوی از مقالات تحلیل شده رشته مدیریت و حسابداری وجود دارد که شما می توانید در تحقیقات کلاسی و غیر کلاسی از آن ها بهره مند شوید و به جای منابع و مآخذ استفاده کنید.

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر انواع فرهنگ سازمانی (انعطاف پذیری، ماموریتی، مشارکتی، بروکراتیک) بر عملکرد پرسنل در سازمان بوده است. روش تحقیق  به دلیل رویکرد نظری تحقیق روش، بصورت توصیفی – تحلیلی، مروری وکتابخانه ای بوده است . جنبه توصیفی بودن آن از نظر تعاریف ابعاد مختلف موضوع انتخابی می باشد که مطالب آن با گردآوری مقالات مختلف فارسی و لاتین از پایگاه های معتبر علمی جمع آوری شده است که یکی از آن ها SienceDirect و دیگری پایگاه علمی جهاد دانشگاهی می باشد. یافته ها حاکی از آن است که، فرهنگ سازمانی مشارکتی تاثیر مثبت بر عملکرد پرسنل دارد و مابقی فرهنگ های سازمانی یا بطور مستقیم تاثیر مثبتی در جهت بهبود عملکرد پرسنل ندارند یا حتی تاثیر منفی می گذارند.

کلیدواژه ها:

فرهنگ سازمانی، فرهنگ انعطاف پذیری، فرهنگ ماموریتی، فرهنگ مشارکتی، فرهنگ بروکراتیک


چکیده

در سیر تاریخ پس از گذر از دوران کشاورزي و صنعتی به دوره اي می رسیم که از آن به عنوان مدرنیته یاد می شود. مدرنتیه پیامدهاي بسزایی در کلیه جنبه هاي زندگی انسان اعم از زندگی اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، زیست محیطی داشته است. در مقاله حاضر هدف بررسی مفهوم مدرنیته در حسابداری مدیریت و تکنیک های مدرن حسابداری مدیریت بود که در آن به بررسی سه تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کارت ارزیابی متوازن،  ارزش افزودة اقتصادی پرداخته شد.

کلیدواژه ها:

حسابداری مدیریت، مدرنیته، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، کارت ارزیابی متوازن،  ارزش افزودة اقتصادی


چکیده

هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در نداپرداز انفورماتیک تهران می باشد. نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کارمندان شرکت نداپرداز انفورماتیک به تعداد 80 نفر متشکل از 35 زن و 45 مرد از متولدین 1359 الی 1369 بوده اند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های فرهنگ سازمانی و نیز مدیریت دانش استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که مدیریت دانش در شرکت مذکور 70 درصد می تواند بر روی فرهنگ سازمانی تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، نداپرداز انفورماتیک


جهت راحتی دانشجویان در سفارش مقاله دانشجویی از بردن عنوان مقالات معذوریم جهت سفارش چکیده را ارسال کنید.

انجام تحلیل آماری پایان نامه

Did You Like Our Works?

Here is your content of the callout box lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

X