پژوهشی جالب در مورد عوامل مؤثر بر شادمانی اجتماعی توسط نرم‌افزارهای AMOS و SMART PLS و LIserl

بخش اول:

بررسی عوامل مؤثر بر شادمانی اجتماعی توسط نرم‌افزارهای AMOS و SMART PLS و LISREL

شادمانی و سعادت فردی و اجتماعی، یکی از مهم‌ترین و پررنگ‌ترین آمال و آرزوهای انسان‌ها در تمام اعصار گذشته بودهاست. همچنین، ساخت یک تصویر ذهنی از یک جامعه ایدهآل، شاید یکی از ویژگی‌های عام تمامی اندیشمندان و عالمان اجتماعی بخصوص اندیشمندان اولیه باشد؛ جامعه‌ای که پایانی بر رنج‌ها و آلام بشر را نوید داده و بهشتی را بر روی زمین فراهم آورد.

شادمانی به عنوان یکی از احساسات ریشه‌ای مثبت و بسیار تأثیرگذار بر رفتار و حالات دیگر فرد، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین سلامت روحی و فیزیکی فرد و جامعه دارد. هرچند که یکی از عوامل افزایش‌دهنده میزان شادمانی در سطح فردی و جمعی را ارتقاء سطح کیفیت زندگی و توسعه در ابعاد مختلف آن می‌دانند اما این رابطه در جهت عکس آن نیز کاملاً مصداق دارد.

تحلیل آماری جامعه

از آنجا که شادمانی همواره با خرسندی، خوش‌بینی و امید و اعتماد همراه است می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور، نقش تسریع‌کننده‌ای در فرآیند توسعه یک جامعه داشتهباشد. همچنین در نقطه مقابل، فقدان شادمانی در یک جامعه منجر به ایجاد فضای سرد و منسددی خواهد شد که قادر به تأمین حداقل انرژی عاطفی لازم برای نوآوری و پیشرفت نخواهد بود.

شادمانی همچنین، علاوه بر اینکه به عنوان یکی از مؤلفه‌های دائمی زندگی خوب و یکی از ابعاد اساسی و بنیادین سلامت روان شناخته می‌شود، شاخصی است که در ارزیابی و مقایسه جوامع مختلف نیز بسیار از آن استفاده می‌شود.

در جامعه ما ایران، هرچند که هنوز فقدان شادی به لحاظ بین‌الاذهانی یک مسئله اجتماعی به شمار نیامده و همچنان آسیب‌های اجتماعی نظیر جرم، طلاق، فساد، خشونت، اعتیاد و…  در صدر مسائل اجتماعی دراین حوزه بازشناخته می‌شوند،امابایدگفت که این مسائل همگی وجه منفی همان چیزی رابازمی‌نمایانند که توجه و تمرکز بر وجه مثبت آنکه احساس شادمانی بخشی از آن راتشکیل می‌دهد می‌تواند تاحد قابل توجهی ازمیزان و اثرات مخرب این آسیب‌ها کاسته وعلاوه برآن باایجاد فضایی بانشاط و امیدبخش دربین افرادجامعه،جایگزین‌های جدید و پویا‌سازی را برای توسعه و ترقیپ یشنهادکند.

پژوهش حاضربه دنبال تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر برشادمانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری و مقایسه سه نرم‌افزار AMOS و SMART PLS و LISREL است.

خوب به نطر می‌رسد اگر کار را کمی عملیاتی و اجرایی پیش ببریم بهتر باشد.

در مرحله اجرا ابتدا باید متنغیرهای تحقیق و سازه‌ای ابزاری را شناسای کنیم .

خوب تا اینجا کلیت و اصل پژوهش معرفی شد، این که چه متغیرها و عواملی را یاید در این مقاله مدنظر بگیریم و اطلاعات و ورودی‌های آماری ما چه چیزهایی هستند. در بخش بعدی سعی میشود تا داده‌های دریافتی را در نرم‌افزارهای تحلیل آماری پیاده‌سازی کرده و نتایج حاصله را با هم بررسی نماییم.

افزودن یک دیدگاه