آموزش نرم افزار SPSS (جلسه دوم)

آموزش نرم افزار SPSS (جلسه دوم)

آموزش نرم افزار SPSS (جلسه دوم)

 

انواع متغیرها:

الف:متغیرهای گسسته (کیفی)

۱-ترتیبی: Ordinal

متغیرهایی هستند که در آنها، مقادیر مختلف نمراتی که به پاسخ‌ها اختصاص داده می‌شوند، بیان کننده شدت و ضعف آن صفت می‌باشد. مانند متغیر میزان رضایت که در ۵ سطح مختلف تعریف می‌شود:

۱=کاملاً ناراضی، ۲=ناراضی، ۳=تا حدودی راضی، ۴=راضی، ۵=کاملاً راضی

۲-اسمی: Nominal

متغیرهایی هستند که جنبه کیفی یک صفت را در نظر میگیرند. نمی‌توانند شدت یا ضعف یک صفت را نشان دهند. یعنی کدهایی که به پاسخ‌ها اختصاص داده می‌شود بیان کننده شدت و ضعف آن صفت نمی‌باشند. مثل متغیر جنسیت:زن=۱ و مرد =۲ یا متغیر رنگ پوست :سفید=۱ و سیاه=۲ و زرد=۳ یا متغیر تأهل:مجرد=۱ و متأهل=۲ و یا متغیر گروه خونی و غیره.

ب:متغیرهای پیوسته (کمی)

۱- فاصله‌ای Interval or Scale

متغیرهایی هستند با درجات مساوی که امکان اندازه گیری یک متغیر را به ما می‌دهد. همانند متغیرهای سن، بهره‌ هوشی، وزن، میزان در آمد، درجه حرارت و غیره.

۲- نسبتی Ratio or Scale مانند متغیر فاصله‌ای است ولی برای اندازه‌گیری متغیرهایی که مبدأ سنجش آنها صفر مطلق است به کار می‌رود. مانند تعداد فرزندان زیرا هیچ وقت منفی نمی‌شود و از صفر شروع می‌شود.

تعریف متغیرها در کاربرگ Variable View در SPSS

گام اول، تعریف متغیرها است. روی کاربرگ Variable View کلیک می‌کنیم و در ستون Name نام متغیر را می‌نویسیم در ستون Type نوع متغیر را انتخاب می‌کنیم:

 

معمولاً متغیرهای ما از نوع عددی (Numeric) هستند و گاهی‌اوقات از نوع رشته‌ای (string).

درستون Width طول اعداد یا رشته مشخص می‌شود.

درستون Decimals تعداد ارقام اعشار را تعیین می‌کنیم.

در قسمت Label توضیح مختصری در مورد متغیر تا ۱۲۰ کاراکتر می‌توان نوشت.

درستون Values برای هر متغیر مقادیر کدها و برچسب‌های آن ها را می‌توان تعیین نمود.

 

درستون Missing می‌توانید مقادیر گمشده‌ی متغیرها را تعریف کنید.

5

 

درستون Columns ، می‌توانید پهنای ستون در کادر داده‌ها مشخص کنید.

درستون Align ،می‌توانید راست چین یا چپ چین بودن رامشخص کنید.

و در انتها ستون Measures از لحاظ آماری نوع داده‌ها را تعیین نمایید.

روی کاربرگ Data view کلیک و داده‌ها را وارد نمایید.

پس از اتمام کار،پروژه را با نام Project_۱ ذخیره‌ کنید.

آموزش نرم افزار SPSS

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه