یک مطالعه تجربی:ساز وکار سازگار بین استانداردسازی فناوری و توسعه تکنولوژی

یک مطالعه تجربی:ساز وکار سازگار بین استانداردسازی فناوری و توسعه تکنولوژی

The adaptive mechanism between technology standardization and technology development: An empirical study

سال نشر:

2017

نویسندگان:

Hong Jiang, Shukuan Zhao, Siwen Zhang , Xiaobo Xu

تعداد صفحه فارسی/انگلیسی:

8

کلمات کلیدی:

Technology, standardization, Technology development, Adaptability, Correlation analysis

دانشگاه

نشریه

Technological Forecasting & Social Change

چکیده مقاله

ABSTRACT

The relationship between economy and technology has become more and more important, especially for emerging economies. The flow of capital, talents, information, technology, and other resources has increased the competition among enterprises. Technology standardization has been used to enhance enterprises’ technical strength and accelerate the industrial technology development. However, technology standardization and technology development can promote each other only when both adapt to each other. Major factors influencing
technology standardization and technology development have been studied by the grey absolute correlation, the grey relative correlation, and the grey comprehensive correlation. Policy recommendations are also presented to practitioners

دانلود مقاله

دریافت لینک دانلود برای دریافت فایل مدنظر نام و ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید تا لینک دانلود برای شما ارسال شود  حتما آدرس ایمیل خود را به صورت صحیح وارد کنید .

مقاله های مرتبط

No Post found