آموزش نرم افزار SPSS (جلسه دوم)

آموزش نرم افزار SPSS (جلسه دوم)   انواع متغیرها: الف:متغیرهای گسسته (کیفی) ۱-ترتیبی: Ordinal متغیرهایی هستند که…