وبلاگ

تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد‌‌‌‌‌مالی با نقش میانجی سکوت سازمانی

احتراماً پرسشنامه حاضر در جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ” تاثیر سرمایه اجتماعی

ادامه مطلب "تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد‌‌‌‌‌مالی با نقش میانجی سکوت سازمانی"