وبلاگ

پرسشنامه-و-آزمون-ها-و-پکیج-های-درمانی-آموزشی-روانشناسی-و-مدیریت

تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد‌‌‌‌‌مالی با نقش میانجی سکوت سازمانی

احتراماً پرسشنامه حاضر در جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ” تاثیر سرمایه اجتماعی

ادامه مطلب "تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد‌‌‌‌‌مالی با نقش میانجی سکوت سازمانی"